aneb na jakých principech stavíme

Vyučování živé a pro život
Škola není přípravou na život, je jeho nedílnou součástí. Učení se, to je vlastně život sám. Podporujeme u dětí přirozenou touhu po poznávání světa, chuť přemýšlet, objevovat a ptát se. Učíme v souvislostech, vlastním prožitkem a zkušeností. Neučíme jen ve školních lavicích, ale také ve skutečném světě – v přírodě, na výstavách, exkurzích, výletech, koncertech, v divadle i při práci na terénní základně.

Učení pro hlavu, ruce i srdce
Ve vyučování neoslovujeme pouze intelekt, ale všestranně rozvíjíme celou osobnost –  hlavu, ruce i srdce dětí. Důležité místo ve vyučování zaujímají rozmanité praktické, rukodělné a řemeslné  činnosti. Skrze ně se děti stávají nejen zručnějšími, ale také cvičí svou trpělivost a vytrvalost. Podporujeme zapojení dětí do praktického života a chodu školy. Pomáháme dětem rozvíjet lidské kvality jako zájem o druhé, soucit, zodpovědnost, vědomí vlastní hodnoty, úcta k ostatním lidem.

Umělecká výchova
Rozvíjíme u dětí citlivost a tvořivost prostřednictvím pravidelných uměleckých aktivit. Děti se od první třídy učí hrát na flétnu i další nástroje, malují, kreslí, připravují divadelní představení. Uměleckými aktivitami je prostoupeno celé vyučování, včetně tradičních předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyky).

Komunitní škola
Jsme školou s rodinnou atmosférou,  kde blízký vztah s rodiči a spolupráce s nimi jsou její neodmyslitelnou součástí. Jsme školou, kde děti, rodiče i učitelé spolu rádi tráví čas i mimo školní lavice.

Školní společenství
S pomocí společných pravidel a pevných hranic chceme vytvářet bezpečný a svobodný prostor pro učení. Pečujeme o dobré mezilidské vztahy, společně sdílíme, co prožíváme, co si přejeme, co nás těší či trápí. V případě konfliktů necháváme dostatek prostoru pro řešení vzniklých situací.

Individualita a spolupráce
Každé dítě na svět přichází jako jedinečná bytost. Přijímáme dítě v jeho jedinečnosti a s respektem přistupujeme k jeho individuálním schopnostem, nadání, tempu učení i jeho životní situaci. Společně hledáme, čím každý z nás může obohatit naše společenství, podporujeme spolupráci místo soutěžení.

Vztah k přírodě
Přírodu považujeme za nenahraditelné prostředí, plné podnětů pro hru i učení dětí, proto v ní trávíme přiměřené množství času. Snažíme se v dětech probouzet vřelý vztah a zodpovědnost ke všemu živému i k jejich bezprostřednímu okolí.

Hodnocení
Podporujeme vnitřní motivaci dětí k učení a jejich živý zájem o probíranou látku. Proto jsou děti v naší škole hodnoceny slovně. Svou pozornost zaměřujeme na individuální pokrok dítěte, nikoli na porovnávání výkonů jednotlivých dětí mezi sebou. Rozvíjíme schopnost sebehodnocení žáků.