Odesílatel bere na vědomí následující skutečnosti:

1. Ochrana osobních údajů odesílatele, který je fyzickou osobou, je poskytována:

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „nařízení“) a

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Vyplněním kontaktínho formuláře a odesláním zprávy odesílatel bere na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Odesílatel bere na vědomí zpracování osobních údajů vlastníkem webových stránek, a to pro účely realizace práv a povinností k vyřízení požadavku.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno vlastníkem webových stránek, osobní údaje však pro vlastníka mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

5. Kromě osob pověřených zpracováním, nebudou osobní údaje odesílatele bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti let od uzavření přihlášky.

8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Odesílatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

10. Odesílatel potvrzuje odesláním zprávy, že osobní údaje poskytl dobrovolně.

11. Odesílatel bere na vědomí, že má podle nařízení a českého zákona na ochranu osobních údajů právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět;

požadovat po vlastníkovi stránek, jaké osobní údaje ohledně odesílatele zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů;

vyžádat si u vlastníka stránek přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

požadovat po vlastníkovi stránek výmaz těchto osobních údajů za podmínek stanovených právními předpisy;

v případě pochybnosti o správnosti postupu vlastníka stránek při zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

12. Požádá-li odesílatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu vlastník stránek povinen tuto informaci předat. Vlastník stránek má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Odesílatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zprávou vlastníka stránek o novinkách nebo akcích pořádaných vlastníkem stránek na elektronickou adresu odesílatele. Odesílatel odesláním formuláře souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací. Svůj souhlas může odesílatel kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo elektronicky e-mailem a musí být odesláno na adresu vlastníka stránek, resp. na e-mailovou adresu vlastníka stránek.

Vlastník stránek:

Základní škola DiviZna, z.ú. 
Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim
IČ: 074 88 866